• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Na 26 marca na godz. 11.00 zwołano sesję Rady Miejskiej w Bogatyni – radni zajmą się między innymi kwestią wyodrębnienia w budżecie gminy funduszu sołeckiego.
 
 
18 marca zostały przeprowadzone wybory do Rady Osiedla nr 1 – w pierwszym terminie nie odbyły się z uwagi na zbyt niską frekwencję. Tym samym wybrano wszystkie osiem rad osiedli.
 
 
13 marca odbyło się zebranie mieszkańców, na którym wybrano Radę Osiedla nr 5. Wybrano już siedem rad – ostatnie wybory (Rady Osiedla nr 1) przewidziano na 18 marca.
 
 
Jedna z uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 7 marca dotyczyła ustalenia składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej.
 
 
Już wkrótce, bo 19 marca, miłośnicy gier z naszej gminy będą mogli się wziąć udział w kolejnej Planszomanii – z dokładniejszymi informacjami można się zapoznać poniżej.
 
 
Telewizja Bogatynia opublikowała materiał dotyczący informacji o zamknięciu biura bezpłatnych porad dla mieszkańców gminy Bogatynia, zatrudnionych w Czechach i w Niemczech.
 
 
11 marca przeprowadzono zebrania mieszkańców osiedla nr 3 i nr 7, których celem było przeprowadzenie wyborów do rad osiedli – wybory w osiedlu nr 1 odbędą się 18 marca o 16.30.
 
 
Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania 8 marca zamieściło na stronie UMiG Bogatynia zaproszenie do udziału we wiosennych porządkach – poniżej treść apelu i nasz komentarz.
 
czwartek, 07 marzec 2019 19:10

Rola rad osiedlowych

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Odpowiadając na prośbę Czytelnika, jak też zważywszy nikłe zainteresowanie wyborami do rad osiedli w Bogatyni, przedstawiamy krótką informację o tych jednostkach pomocniczych.

Wypada zacząć od przywołania Art. 5 ustawy o samorządzie, który głosi, że gmina „może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. (…) Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.” Rada gminy określa także w statucie gminy zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej.” Jak z tego wynika, tworzenie osiedli nie jest obligatoryjne. Jeśli już jednak je stworzono, w osiedlach liczących do 20 tys. mieszkańców wybiera się 15 – osobowe rady.

Statut Miasta i Gminy Bogatynia mówi, że Rada Miejska może tworzyć jednostki pomocnicze „po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z inicjatywy 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania”. Jednostka pomocnicza może zostać powiększona, podzielona, a nawet całkiem zniesiona „z ważnych powodów z inicjatywy własnej Rady albo na wnioski zainteresowanych rad jednostek pomocniczych. (…) Przebieg granic jednostek pomocniczych powinien – w miarę możliwości – uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.”

Jak czytamy w statucie, „Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy” i „gospodarują samodzielnie środkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczając te środki na realizację zadań spoczywających na tych jednostkach.” Podlegają one nadzorowi organów gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.

Zgodnie z założeniami rada osiedla powinna wspierać działania, które służą poprawie życia mieszkańców, a dotyczące choćby utrzymania czystości lub bezpieczeństwa publicznego. Może występować do władz gminy z różnymi inicjatywami, jak choćby zgłaszając potrzebę utworzenia terenów zielonych czy konieczność zmian w organizacji ruchu. Istotną rolę rada osiedla może odegrać wnosząc uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalając limity dotyczące sprzedaży alkoholu Rada Miejska musi zasięgnąć opinii rad osiedlowych.

To tylko przykłady możliwych działań – jeśli gmina zdecyduje się na tworzenie budżetu obywatelskiego, rady osiedli mogą stać się forum dyskusji na temat potrzeb danego rejonu. A to, w jakim stopniu rada osiedla okaże się skuteczna, zależy od jej aktywności jako de facto najniższego szczebla samorządu.

Czytany 404 razy

Biorą udział w konwersacji

  • Dziękuje za podane informacje

  • Twory te już dawno przestały być potrzebne. Tylko naginanie statusów pozwala dokonać wyborów Rad Osiedlowych.

  • Gość (Sonny)

    W odpowiedzi na: Gość (Smart) Zgłoś

    Smart ... chyba nie rozumiesz tego co piszesz a już na pewno nie wiesz czemu mają służyć Rady Osiedli.

  • W Bogatyni i tak władze samorządowe łamią prawo. Ustalają Rady Osiedlowe , dają im trochę kasy na imprezy lokalne i na tym koniec. Decyzje Burmistrza oraz Rady Miasta nie są wcześniej w wersji projektowej ( nawet ) poddawane pod opiniowanie ( choć jest o tym mowa w STATUCIE ) przez Rady Osiedlowe podejmując decyzje wbrew woli lub nie liczenia się z wolą najniższego szczebla samorządowego. Takim jaskrawym przypadkiem są sprawy związane z obowiązkiem realizacji i podejmowania uchwał zgodnych z Ustawą o Wychowaniu w Trzeźwości. Bogatynia ma łatwiejszy dostęp do alkoholu niż Warszawa! Nagina się odległości od obiektów chronionych ( często nieistniejących i nie funkcjonujących latami ). Jest to ewidentnie złamanie prawa lokalnego i daje podstawy do uchylenia przez organ nadzorczy. Zachęcam gorąco Rady Osiedlowe do czynnej walki o swoje prawa ! Spłata zadłużenia miasta nie może blokować normalnego życia lokalnych samorządów tym bardziej gdy w radzie miasta są osoby współodpowiedzialne za taki stan rzeczy.

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com