• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
22 maja wojewoda dolnośląski podał informację o przyznaniu przez MSWiA kolejnych promes na zapobieganie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych na Dolnym Śląsku.
 
 
21 maja na portalu Radia Elka ukazała się informacja „Roszczenia wobec byłego wykonawcy. Gmina wygrywa ws. Delfinka” – może ona zainteresować mieszkańców gminy Bogatynia.
 
 
Pod nazwą „Narkomania nie zna granic” gmina Bogatynia chce zorganizować w dniach 5-6 czerwca międzynarodową konferencję, której celem jest ukazanie problemu narkomanii w regionie.
 
 
„Wymagany termin wykonania robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu – do dnia 30 maja 2018 r.” – oczywiście chodzi o bogatyńskie kąpielisko.
 
 
21 maja zostały ogłoszone konkursy na stanowiska dyrektorów w trzech placówkach oświaty prowadzonych przez gminę Bogatynia – w jednej ze szkół oraz w dwóch przedszkolach.
 
 
14 maja portal Radia Kielce poinformował o trwającym procesie byłego burmistrza Bodzentyna, oskarżonego za zlecenie budowy wodociągu bez wymaganych pozwoleń.
 
 
17 maja portal zinfo.pl opublikował tekst „Karbonalia ostatnią deską ratunku? Horrendalne koszty imprezy”, oceniając, iż wpływ na rozmach tegorocznej edycji mają zbliżające się wybory.
 
 
W roku wyborów samorządowych wypada przypomnieć, że obiektywny ranking z 2014 roku pozwala określić gminę Bogatynia jako najgorzej zarządzaną gminę w Polsce.
 

Aktualności

6 listopada tygodnik „Nowiny jeleniogórskie” opublikował swój własny ranking, obejmujący gminy dawnego województwa jeleniogórskiego. W tym rankingu Bogatyni przypadło miejsce 5, za Świeradowem, Marciszowem, Jelenią Górą i Osiecznicą.

Niezależnie od tego, czy referendum w sprawie odwołania burmistrza Bogatyni się odbędzie, warto oszacować jego ewentualny koszt. Ponieważ byłby to pierwszy przypadek referendum w naszej gminie, do oszacowania może posłużyć koszt ubiegłorocznych wyborów oraz koszty referendów lokalnych, przeprowadzonych w innych samorządach.

Czytelnikom, którzy pierwszy raz tu zaglądają, należy się krótkie wyjaśnienie. Z pewnością bowiem niektórzy z Was zadają sobie pytanie, czy wobec istnienia w naszej gminie tak wielu informacyjnych mediów, sensowne jest tworzenie kolejnego źródła informacji. W naszym głębokim przekonaniu jest to niezbędne, gdyż wiele spraw jest w naszej gminie przemilczanych.

Urząd Miasta i Gminy Bogatynia ogłosił kolejny sukces: w rankingu zrównoważonego rozwoju zajęliśmy 4 miejsce wśród gmin miejsko – wiejskich. W ubiegłym roku Bogatyni przypadło 12 miejsce. Można by więc mówić o istotnym postępie, gdyby nie to, że odczucia wielu mieszkańców naszej gminy nieco się z nastrojem radości rozmijają. Nie zaszkodzi więc przyjrzeć się bliżej przyjętym metodom badawczym. Ranking od wielu lat opracowuje Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Według założeń, zrównoważony rozwój polega na tym, że poszczególne zasoby gminy (w tym naturalne) są wykorzystywane racjonalnie, przez co rozwój gminy jest trwały i odbywa się bez szkody dla przyszłych pokoleń.

Lokalne media niewiele uwagi poświęciły jednej z kluczowych dla przyszłości naszej gminy kwestii, jaką było uchylenie decyzji środowiskowej, dotyczącej nowego bloku w Elektrowni Turów. Ponieważ wspomniane uchylenie może w istotny wpłynąć na opóźnienie wartej około 2,5 mld zł budowy, której zakończenie zapowiadano na 2016 rok, przypominamy najważniejsze fakty. Decyzję zaskarżyły dwie organizacje ekologiczne, a w rezultacie 27 września Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze uchyliło decyzję burmistrza Bogatyni z 2 sierpnia 2012 r. o określeniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rewitalizacja mocy produkcyjnej PGE Elektrownia Turów S.A., polegająca na budowie bloku energetycznego o mocy około 460 MW.” Sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

19 października pracownicy administracji i obsługi przedszkola nr 6 w Bogatyni zwrócili się do władz samorządowych z prośbą o podwyżkę płac zasadniczych. Ten znany nie od dzisiaj problem skłania do refleksji nad obecną kondycją naszej oświaty.

We wspomnianej prośbie pracownicy obsługi i administracji piszą, że od lat bez rezultatu proszą o podwyżki: „W maju 2008 roku osoby nie zarabiające najniższej krajowej otrzymały 50 zł do stawki zasadniczej, lecz nie była to podwyżka, tylko wyrównanie do stawki minimalnej (…) Takie dopłaty utrzymują się do dnia dzisiejszego dla osób nie mających najniższej krajowej. Sytuacja w naszych gospodarstwach domowych jest tragiczna. Proszę sobie

Jak podał najnowszy numer urzędowego biuletynu, Bogatynia w rankingu samorządowego pisma „Wspólnota” zajęła 8 miejsce pod względem wydatków na inwestycje w kategorii małych miejscowości. Poniższe uwagi służą umieszczeniu tej informacji w nieco szerszym kontekście.

Podstawą rankingu są wydatki inwestycyjne, liczone z trzech ostatnich lat, zatem obecny ranking obejmuje lata 2009 – 2011. Kwoty są przeliczone w relacji na jednego mieszkańca, przy czym ranking nie obejmuje wydatków realizowanych przez gminne spółki. Gminy zostały poproszone o podanie sum, przeznaczonych na infrastrukturę techniczną w trzech dziedzinach – w transporcie, gospodarce komunalnej (sieci wodno – kanalizacyjne, oświetlenie, wysypiska, oczyszczalnie) oraz w

Cena wody w naszej gminie, płacona przez gospodarstwa domowe, wzrosła w ciągu pięciu ostatnich lat o 100%. Jeszcze na początku 2007 roku koszt metra sześciennego wody (wraz z odprowadzeniem ścieków) wynosił 6,71 zł brutto. Od kwietnia bieżącego roku gospodarstwa domowe płacą 13,42 zł brutto. Obecna cena wody stawia nas w czołówce gmin z najdroższą wodą w kraju. Średnia cena w Polsce dla gospodarstw domowych wynosi 9,32 zł brutto. Należy przy tym pamiętać, że w przypadku naszej gminy faktyczna cena jest wyższa – spółka Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia otrzymuje nie 13,42 zł, lecz 15,72 zł brutto. Ta różnica wynika z faktu, że część ceny pokrywa w formie dopłat budżet gminy.

15 października mieszkańcy Jasnej Góry złożyli w Urzędzie Miasta i Gminy uwagi do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia. W związku z wyłożeniem projektu do publicznego wglądu mieszkańcy wnieśli o wykreślenie wszystkich zapisów, dotyczących utworzenia obszarów lokalizacji turbin wiatrowych w rejonie wsi Jasna Góra.

Uzasadniając swój sprzeciw, mieszkańcy podkreślali między innymi klimatyczne i krajobrazowe walory Jasnej Góry. Ich zdaniem, rejon tej wsi powinien być szczególnie doceniany i chroniony w sąsiedztwie wielkiego kompleksu paliwowo – energetycznego, jak też w kontekście wyznaczenia szeregu innych

Na pierwszej październikowej sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia (1.10.12) padło pytanie o koszty stylizowanych latarni, które pojawiły się w starej części miasta. Niestety, odpowiedzi rada nie otrzymała. Wątpliwości wzbudził koszt latarni, opisanych w budżecie gminy pod nazwą „Wykonanie oświetlenia ul. Pastwiskowej, Zygmuntowskiej, 3 Maja, Konopnickiej, Prusa, Fabrycznej”. Zadanie to wprowadzono do budżetu w maju z kwotą 683 480 zł. Już wówczas zwrócono uwagę, iż zadanie „Przebudowa oświetlenia drogowego przy ul. Fabrycznej” zostało zrealizowane w 2011 roku i rozliczone za 32 tys. zł.

Strona 230 z 231
SmartNews.Com